එදා හැලි අරක්කු ප‍්‍රහාරයෙන් බේරුණු, ඇමරිකාවේ ප‍්‍රධාන සංඝ නායක අග්ගමහා පණ්ඩිත වල්පොල පියනන්ද නාහිමියන්ගේ අතීතාවර්ජනය

එදා හැලි අරක්කු ප‍්‍රහාරයෙන් බේරුණු, ඇමරිකාවේ ප‍්‍රධාන සංඝ නායක අග්ගමහා පණ්ඩිත වල්පොල පියනන්ද නාහිමියන්ගේ අතීතාවර්ජනය Read More »