ගෙදර ගියොත් අඹු නසී මග හිටියොත් තෝ නසී

ගෙදර ගියොත් අඹු නසී මග හිටියොත් තෝ නසී Read More »