අතීසාරෙ නවතන්නත් බෑ අමුඩෙන්

Last Updated on 2 months by admin

සරසවියෙන් නවක වධය දුරලන්න
⁣’මෛත්‍රී මාසයක්’ එනවලු වෙසක් එකේ
අනෙ අයිබං පරිස්සමෙන් බලාගෙනයි
මතකනෙ ⁣කෑ පරිප්පුව ‘මෛත්‍රී යුගයේ’

මොළ කුණු වුන සිත්පිත් නැති වධක රැලක්
මඩින්නට ඕනැ හොඳ ඉන්ජෙක්සමක්
කෝඳුරු තෙල් හත්පට්ටා නොඉල්ලමු
අතීසාරෙ නවතන්නත් බෑ අමුඩෙන්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link