අපි කන හැටි අයිබං ණයපොත් දනිතී

Last Updated on 2 months by admin

නැට්ටුවන්ට කලින්ලු කස ගිනිබෝල
ඡන්දෙට කලින් එනවලු වර්ජන රැල්ල
හැම ආණ්ඩුවම රාසේටයි කැඹිරිල්ල
අනික් උන්ට නෑ වාගේ බඩගින්න

කල දුටු කල වළ ඉහගන්න වාගෙම
බාගෙන නොකා ඉහගෙන කන්න හපන්නූ
අපෙන් කා අපිට වර්ජන ගිනි බෙදතී
අපි කන හැටි අයිබං ණයපොත් දනිතී

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link