ඇපත් නැතුව මොන ෆයිල්ද බං, අයිබං!

Last Updated on 2 months by admin

ශ‍්‍රිලනිපයේ ලිපි ගොනු වගයක් පිල්ලී,
ගිහින් කියා වැ.බ. ⁣ලේකම් පොලීසියේ
ව⁣ළෙන් නැගිටලා බණ්ඩාරනායකලා,
ඇඬුවොත් මේව ඇහිලා‍, පුදුමයක් නෑ!

වාරණ පිට සභාපති‍, ලේකමෙක් නෑ
මීයො එල්ලෙන්න හොයනව බෝට්ටූ
⁣කොරේ පිටට පාක්ෂිකයො හල්හත්තේ
ඇපත් නැතුව මොන ෆයිල්ද බං, අයිබං!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link