එකම රටක් නීති එකක් හීනයක්ද අයිබං

Last Updated on 2 weeks by admin

දික්කසාද නඩු තීන්දුව නවන්න
පගා ගහල අහුවෙල කාති විනිසුරෙක්
කාති උසාවියෙ හිරිහැර අවනීති
මුස්ලිම් කාන්තාවො කිව්වෙ අදක නෙමෙයි

තේසවලාමේ උතුරට, මුස්ලිමුන්ට කාති
ආගම ජාතිය සලකා එක එක පැහැ නීති
මොන නීතිය තිබුණත් හැම තැනකම අවනීති
එකම රටක් නීති එකක් හීනයක්ද අයිබං

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link