ඕවයි ප‍්‍රශ්න අයිබං‍, අර දුගියො නෙමෙයි!

Last Updated on 3 months by admin

‘වෙ⁣ළෙඳුන්‍, හිඟන්නන් ගැන කෝච්චියට එන
ඔත්තු දියව්!’ කියනව දු.දෙ. ඔපිසර⁣යෙක්
අතිරික්තයො‍, කොමිස්, වර්ජක රාස්සයෝ
හොර ඕටී‍, පිංපඩි මිනීකාක්කෝ

කැඩුණු ෆෑන්, බිඳුන ජනෙල්, මකුණු පුටූ
මළ කෑ යකඩ‍, ගඳ වැසිකිළි‍, හඩු පෙට්ටී
ගමන⁣ට වවුල්‍, ප‍්‍රමාද‍, කොට කෝච්චී
ඕවයි ප‍්‍රශ්න අයිබං‍, අර දුගියො නෙමෙයි!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link