ගොනා හැරෙනකොට අපි දන්නව අයිබං

Last Updated on 2 months by admin

‘සජිත් අවංකයි, හරි වැඩකාරයා
දූෂණ නැති එහෙව් නයුවෙක් ලොවෙත් නැත’
සිරිලනිප නැවෙන් මූදට තල්ලු කළ
දයාසිරි ගායි සුදුහුනු ඕසෙට

මධ්‍යම සංස්කෘතිකෙ, සිකුරි⁣ටි, කම්කරූ
බෝන් එගෙන්, ඉංගිරීසි පූචානම්
ඒ ‘කප්’ මදිද පුතයව අඳුනාගන්ඩ
ගොනා හැරෙනකොට අපි දන්නව අයිබං

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link