මුට්ටිය දුන්න ගජයට බේරගන්ඩ ඇඟ

Last Updated on 2 months by admin

නට නට හිටි හැළිය උතුරන්ඩ ගන්නකොට
මුට්ටිය දුන්න ගජයට බේරගන්ඩ ඇඟ
ලිපගිනි නිවුනත් ගජමිතුරු සඳ අතින්
ගැට පිට ගැට වැටුණලු අඬුබඬු ටිකට

දියකෙළියේ සැප නැවතත් විඳින්ඩ
ලෙහා ගන්ඩ බෑ ගැට මේ කපේට
වඳින්ඩ ගිය දේවාලේ ඉහ මතට
කඩාවැටුන කියන්න ඔව්වට අයිබං

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link