රතු කොළ නිල් කහ දම් පාට කොඩි යටින්

Last Updated on 2 months by admin

රතු කොළ නිල් කහ දම් පාට කොඩි යටින්
උස මිටි කෙසඟ තරබර උත්තමයන්
කෙවිටි තෝන්ලණු නාස්ලණු නැතිවම
මැයි පළවෙනිද විතරක් නොව හැමදාම
හිතු හිතු අතේ තමන්ව දක්කන බව
කම්කරු සොයුරු සොයුරියන්ට වැටහෙන
දවස උදාවෙන්නේ කවදද අයිබං!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link