පොල් ගෑවද එදා රජපුටුවෙ ඉඳගෙන

Last Updated on 3 months by admin

පාස්කුවේ බෝම්බ කප්පිත්තන්ව
දන්නවාලු පැන්සොං ජනපති උතුමා
සුවර් නේද පත්තරෙකින් එහෙම නෙමෙයි
නේද තමුන්නැහෙ ඒ බව දැනගත්තේ

ඇයි යකඩෝ ඔය සේරම දැන⁣ගෙන
පොල් ගෑවද එදා රජපුටුවෙ ඉඳගෙන

තවත් ඉතිං කෝටුවෙ රජ්ජුරුවන්⁣ගෙන්
නියෝග එනකල් බකංනිලං නොඉඳ
මිනිමරුවන්ගෙ නම් සේරම ටික රටට
කියන එකයි නමුන්නැහැගෙ වගකීම

නෑ කට වැරදුනා කලබලයට අයිබං
වගකීමක් දන්න එකෙක්යෑ උඹහෑ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link