සාසනයයි පඬුහැළියයි කපෝතී

Last Updated on 4 weeks by admin

සාමනේරවරු දෙදහක් වසරකට
සිවුරු අරිනවලු ශාසන ඇමති කියයි
හෙණ ගැහුවත් අයිබං සාසනේට
හොයා බලන්නට කවුරුත් නැති කරුමේ!

අගුවල බෝසතුන්‍, රහතුන් පහළ වෙතී
නිරාල රතු ගොයියල සාසනේ කතී
ලොකු උන්නාන්සෙල හීනෙන් වදාරතී!
සාසනයයි පඬුහැළියයි කපෝතී!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link