අල්ලමි සියලු හොරු හැඳිගෑවිල යන්ඩ

Last Updated on 1 month by admin

‘හොරු අල්ලන්ඩ අලුත් නීති ගෙනාවා
පිටරට යවා නිලධාරින් පුහුණු කර
අල්ලමි සියලු හොරු හැඳිගෑවිල යන්ඩ’
ජනපති කියයි, ඒවා හොඳ වැඩ අයිබං

පිටරටදී පුහුණු වී ටිප්ටොප් එකට
බාරගත් ගමන් මහ ගිනි දවාලේ
මහබැංකුව කැඩූ ගජමිතුර අල්ලන්ඩ
ඒ නිලධාරින්ට වත් පුළුවන් වෙයිද?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link