සජිත්ගෙ හැටි කට ඇරියම පෙනේලූ

Last Updated on 2 months by admin

සජිත් බබා උස පුටුවේ තියාලා
මිටි පුටු ටික බෙදාහදන් කන්ඩ
සමහරු කැරකෙනව කළගෙඩිය පැත්තට
මීයක් නෙමෙයි අයිබං ඕක දෙබරයක්

පියගෙ ගී පුතාල ගයනවා වගේ
ලොක්කගෙ පුතාලට බෑ රට කරන්ඩ
හැදෙන ගහ දෙපෙත්තෙන් දැනෙනවාලූ
සජිත්ගෙ හැටි කට ඇරියම පේනවලු

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link