හීතට නින්දෙදි විකාර හීන පෙනේ

Last Updated on 2 months by admin

අනුර දිසානායක හුලවාලිතුමා
රතුකොඩියෙන් බලා පේනයක් කියලා
දහනමයේ ගෝටත් එක්කල හිටිය
රටවිරුවෝ මෙවර දෙන්නෙ ජවිපෙටලු

හීතට නින්දෙදි විකාර හීන පෙනේ
ස්ටොක්හෝම්වල තවමත් හීතලයි
පේනෙ කියල අනික් පැත්ත හැරෙද්දී
ඔස්ට්රේලිය නඩේගුරු පක්ෂෙ කඩන් ගිහින්

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top
Share via
Copy link